Verkoop en Leveringsvoorwaarden: Bruidsbloemwerk

Happydaysss

Artikel 1  Definitie

Artikel 2  Toepasselijkheid

Artikel 3  Overmacht

Artikel 4  Levering aangetekend TNT

Artikel 5  Betaling

Artikel 6  Eigendom

Artikel 7  Klachten

Artikel 1  Definitie
In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

– Happydaysss : Happydaysss handelt via de website contactgegevens.
– Afnemer:  een consument of bedrijf dat gebruik maakt van aanbiedingen en/of diensten van Happydaysss en op deze manier een overeenkomst aangaat met Happydaysss.
– Begunstigde: de persoon of het bedrijf dat een boeket of ander artikel ontvangt dat via Happydaysss heeft besteld.

Artikel 2  Toepasselijkheid
Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en/of op alle overeenkomsten door Happydaysss aangegaan met derden. Tenzij schriftelijk anders overeengekomen, worden de bepalingen van de Verkoop/ en Leveringsvoorwaarden geacht door de betrokken partijen te zijn geaccepteerd. Bij het bestellen bij Happydaysss en het uitvoeren van de betaling na het artikel gezien te hebben (foto of video), accepteert de afnemer de algemene voorwaarden en ontstaat een koopovereenkomst. Afwijkende bepalingen dienen uitdrukkelijk schriftelijk te worden overeengekomen en zullen na de aanbetaling van 30%  van beide partijen als aanvulling op de Algemene Voorwaarden worden geaccepteerd.

Artikel 3  Overmacht
Wanneer door overmacht niet kan worden geleverd conform de overeenkomst, dient Happydaysss dit de koper zo snel mogelijk per telefoon en met email te  berichten, zulks zonder tot betaling van enigerlei schadevergoeding gehouden te zijn. Als overmacht wordt beschouwd de hierna genoemde soortgelijke omstandigheden: te late of kwalitatief onacceptabele levering van één of meer toeleveringsbedrijven belemmerende maatregelen van overheidswege, geheel of gedeeltelijke staking of storing in het in- en externe vervoersapparaat, rellen en andere ongeregeldheden die de tijdige uitvoering van de overeenkomst verhinderen, geheel of gedeeltelijke stagnatie in het productie apparaat van -of werkstakingen of uitsluiting in –  of in dat waarvan goederen of grondstoffen c.q. producten worden betrokken, storingen op internetcomputers en -servers en/of telefoonverbindingen die bestellingen via het internet stagneren, en/of extreme weersomstandigheden.

Artikel 4  Levering aangetekend PostNL
1. De levering wordt geacht te geschieden door het bedrijf van Happydaysss tenzij anders is bepaald. Het vervoer naar het adres van de begunstigde geschiedt voor rekening en risico van de afnemer. Dit betreft vooralsnog een bedrag van 7.99 euro aangetekend via PostNL.
2. Het middel van vervoer en de wijze van uitvoering van de bestelling wordt naar beste geweten gekozen. Happydaysss  zal voor de gemaakte keuze niet aansprakelijk zijn, tenzij de afnemer kan aantonen dat aan Happydaysss opzet of grove schuld te wijten is.
3. Overeengekomen leveringstijden zullen door Happydaysss zoveel mogelijk in acht worden genomen, doch overschrijding daarvan maakt Happydaysss niet aansprakelijk en geeft niet het recht de overeenkomst te annuleren.
4. Vertraging in de levering van één à twee werkdagen geeft de afnemer niet het recht de opdracht te annuleren.
5. Happydaysss behoudt zich het recht de bestellingen niet uit te voeren indien de afnemer nog openstaande rekeningen heeft die niet binnen de overeengekomen betalingstermijn zijn voldaan.
6. Indien uw bestelling retour komt omdat de begunstigde niet te bereiken is: bijvoorbeeld uit het ziekenhuis is ontslagen of op vakantie blijkt te zijn of wellicht verhuisd is, geeft dit geen recht op nieuwe levering op een ander adres of om uw bestelling te annuleren. Uw bestelling kan wederom op de post, op eigen kosten. Happydaysss  is niet verantwoordelijk voor eventueel onjuist opgegeven adresgegevens door de afnemer. Uw bestelling wordt uitgevoerd conform uw verzoek, u dient uzelf ervan te verzekeren of de begunstigde niet op vakantie is of dat het adres nog wel klopt.
7. Afnemer gaat ermee akkoord dat indien de begunstigde niet thuis is, dan wel niet open doet het product bij een van de buren zal worden afgegeven indien mogelijk.
8. Vertraging van 1 of meer dagen in de aflevering doordat de begunstigde niet thuis is en hierdoor het product niet (tijdig) afgeleverd kan worden geven de afnemer niet het recht de opdracht te annuleren of het recht op een nieuwe product en/of bezorging.
9. Indien de begunstigde niet thuis is wordt uw pakket naar een desbetreffende postkantoor verstuurd. U kunt uw pakket met uw geldige legitimatie bij het desbetreffende postkantoor ophalen.  Indien de begunstigde niet op het schriftelijke verzoek van Happydaysss of koerier reageert kan Happydaysss of koerier beslissen het product na enkele dagen retour te sturen. Dit geeft de begunstigde en/of de afnemer niet het recht op een nieuwe levering of het annuleren van de bestelling.
10. Het product kan afwijken van de foto die op de website te zien is i.v.m. belichting. Dit geeft de afnemer niet het recht de bestelling te annuleren. De gebruikte juwelen zijn niet van ECHT zilver/goud. Hou rekening met weersinvloeden op t product. Bewaar uw product niet in de zon of op een vochtige plek, geldt tevens voor vele producten.

Artikel 5  Betaling

  1. Aanbetaling van 30% na keuze van uw boeket.
  2. U dient het volledige bedrag van uw bestelling binnen 4 weken voor de leveringsdatum, op rekeningnummer NL75INGB0754379795 t.n.v. Happydaysss, te hebben voldaan.
    3. Indien deze termijn wordt overschreden, wordt de afnemer geacht van rechtswege in verzuim te zijn. Happydaysss houdt het recht uw bestelling te annuleren, zonder uw aanbetaling te restitueren.
  3. Na de aanbetaling heeft u 3 dagen bedenktijd. Na de bedenktijd van de aanbetaling heeft u geen recht op 100% restitutie.
  4. Annulering na volledige betaling:

– 21 dagen voor de leveringsdatum krijgt u 80% van de hoofdsom gerestitueerd.

– 14 dagen voor de leveringsdatum krijgt u 50% gerestitueerd.

– vanaf 7 dagen voor de levering krijgt u 0% gerestitueerd.

Artikel 6  Eigendom 

Alle producten blijven eigendom van Happydaysss totdat het volledig bedrag voldaan is en de levering plaats heeft gevonden.

Artikel 7  Klachten
1. Klachten betreffende zichtbare gebreken aan geleverde producten dienen binnen 24 uur na ontvangst per telefoon 06-83576679 of e-mail Happydaysss@hotmail.nl te worden gemeld aan Happydaysss.
2. Klachten met betrekking tot de bezorging van de producten dienen binnen 24 uur na de oorspronkelijke bezorgdatum aan Happydaysss gemeld te worden.

 

Happydaysss

Grondelstraat 36, 1317se Almere

06-83576679

KVKnr: 59684216